Workshops

Three Days Sakshi Sadhana Shivir

Three Days Science Divine (Residential) Sakshi Sadhana Shivir @ Vrindavan by Sadguru Sakshi Shree, an enlightened master.

Date: 23, 24 & 25 November 2018

Venue: Shri Ji Sadan, Fogla Ashram, Ramanreti Marg, Vrindavan

For details, call: 9891178105, 9811847375

Watch DISHA TV every morning at 8.15 am - 8.35 am

Details
State
City
Date
Address
Shri Ji Sadan, Fogla Ashram, Ramanreti Marg, Vrindavan
Time
9:00AM
Format
3 days
Duration
3 days
Amount
0

Workshop


23

November

Three Days Sakshi Sadhana Shivir
(Vrundavan)

9:00AM onwards

2

December

Science Divine Sakshi Sadhana Shivir
(Patna)

9:30AM onwards

9

December

Sakshi Sadhana Shivir
(Navi Mumbai)

10:00AM onwards

9

December

Science Divine Basic Course
(Raipur)

10:00AM onwards

16

December

Shiksha Sewa Sankalp Mahotsav 2018
(Ghaziabad)

10:00AM onwards

30

December

Science Divine Spiritual Session
(Beawar)

9:30AM onwards