Workshops

Three Days Sakshi Sadhana Shivir

Three Days Science Divine (Residential) Sakshi Sadhana Shivir @ Vrindavan by Sadguru Sakshi Shree, an enlightened master.

Date: 23, 24 & 25 November 2018

Venue: Shri Ji Sadan, Fogla Ashram, Ramanreti Marg, Vrindavan

For details, call: 9891178105, 9811847375

Watch DISHA TV every morning at 8.15 am - 8.35 am

Details
State
City
Date

Workshop


20

January

Science Divine Spiritual Program
(Navi Mumbai)

9:30AM onwards

15

February

Three Days Sakshi Sadhana Shivir
(Pushkar)

9:30AM onwards