Workshops

Three Days Sakshi Sadhana Shivir

Three Days Science Divine (Residential) Sakshi Sadhana Shivir @ Pushkar by Sadguru Sakshi Shree, an enlightened master.

Date: 15, 16 & 17 February 2019

Venue: Parik Ashram and Prem Prakash Ashram, Pushkar Road, Pushkar (Ajmer)

For details, call: 9413176402, 9414114009, 9660230549, 9810865755

Watch DISHA TV every morning at 8.15 am - 8.35 am

Details
State
City
Date

Workshop


7

April

Science Divine Sakshi Sadhana Shivir
(Ghaziabad)

9:30AM onwards

26

April

Three Day Sakshi Sadhana Shivir
(Haridwar)

9:30AM onwards